Léto se sokolem

Dobrodružné letní tábory pro děti od 6 – 14 let

Úvod Tábory Táborový řád

Táborový řád

Stanovuje základní pravidla chování účastníků tábora, dále jen táborníků.

 

Základní povinnosti
 1. Všichni táborníci jsou povinni řídit se Táborovým řádem a pokyny hlavního vedoucího a oddílových vedoucích.
 2. Táborníci usilují o dobré vztahy v táboře.
 3. Bez vědomí hlavního vedoucího nikdo neopouští určené prostory činnosti.
 4. Po celou dobu tábora se k sobě budeme chovat slušně – varovat se hádek, sporů a vulgárních výrazů a udržovat pořádek v celém prostoru tábora.
 5. Denní program je závazný pro všechny táborníky. Po každé činnosti (programu) se všichni podílí na úklidu.
 6. Dojde-li k poškození nebo ztrátě táborového vybavení, musí to táborník neprodleně oznámit svému vedoucímu.
 7. Půjčené nářadí, náčiní, pomůcky a materiál včas vrátíme na místo výpůjčky.
 8. Peníze a jiné cennosti si táborník může uložit do úschovy ke svému vedoucímu. Pokud tak neučiní, neručí se za jejich případnou ztrátu.
 9. Každé poranění a onemocnění ihned nahlásíme oddílovému nebo hlavnímu vedoucímu.
 10. Je zakázáno manipulovat s otevřeným ohněm bez přítomnosti vedoucího, pokud to není součástí programu.
 11. Používání mobilních telefonů a zábavné elektroniky (hry, přehrávače apod.) je v průběhu denního programu zakázáno. Jejich používání je povoleno pouze v době k tomu určené po domluvě s vedoucím.
 12. Po dobu tábora platí přísný zákaz kouření, pití alkoholických nápojů, používání omamných a psychotropních látek, šikany, ublížení na zdraví jiné osobě a opakované nerespektování pokynů vedoucího. V případě porušení tohoto zákazu bude dítě vyloučeno z příměstského táboru bez nároku na jakoukoli kompenzaci.